plastové nádrže na vodu - septiky - žumpy - čistírny a čističky odpadních vod - vsakovací systémy - čerpadla - trávníky

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Vsakovací systémy a nádrže pro využití dešťové vody

Při správném použití vsakovacích systémů můžeme odlehčit přetížené kanalizační síti a zabránit nadměrnému zatěžování čističce odpadních vod. Díky použití vsakovacích systémů lze ekonomicky navrhovat i dešťovou kanalizaci nebo používat dešťovou vodu k užitkovým účelům.

Výpočet vsakování, plánování a měření vsakovací jednotky musí být propočítávány dle místních srážkových poměrů.

(srážkové mapy  ČR)

Velikost vsakovacích systémů se vypočítají dle pětiletého cyklu  místních  srážek, k  dalším vstupním hodnotám patří  propustnost půdy, spodní voda.

Velikost plochy střechy nebo zpevněné plochy na pozemku.
 
Všeobecně  rady tipy

Propustnost půdy
 
Druh zeminy  a jejich rozdělení  je velmi složité  při různých úpravách např.  zavážky stavební a jiné úpravy  je určit přesný  druh velmi nejisté. Pro odhadnutí propustnosti zeminy na daném místě je důležitý převažující druh zeminy.

Obecně platí, čím je propustnost zeminy lepší, tím menší může být projektovaný vsakovací systém.

Rozeznáváme  půdy  

Písčité   propustná

Hlinité   méně propustná

Jílovité  špatné propustná

Zkouška   propustnosti  půdy   (vykopeme díru cca 50x50x50´= 0,5 m3) několikrát propláchneme vodou naposled naplníme celou díru a měříme  za jak dlouho se voda vsákneme tím zjistíme  časový údaj za jak  dlouho  se vsákne 0,5 m3 vody. Vypočítáváme pomocí metru a odčítáme časově centimetry.
 
30 minut

- víc než  10 cm velmi dobrá propustnost
 
- míň než 6 cm  střední propustnost

- míň než  4 cm velmi špatná propustnost
 
Test  by jsme měli několikrát opakovat  při  změně počasí  (lepší horší propustnost půdy)

Vsakování a retence (zachycení) s regulací odtoku jsou v dnešní době povinnou součástí každé novostavby. Přístavby  a změny účely stavby jsou také pod tlakem  stavebních úřadů které  často požadují řešení nakládání se srážkovou vodou.  Je několik možností a kombinací využití dešťové vody,  jak ke spotřebě v objektu tak mimo něj.
 
Firma Travniservis.cz  vám zajistí veškerý  servis  se  samotným  výpočtem  měření vsakovaní   na vašem pozemku  tak také vypracováním  projektu  vsakovacích a retenčních systémů.
 
Zajistíme  služby   spojené,   které najdete na  www.travniservis.cz a www.zavlahatravniku.cz